شرکت تولیدی صنعتی تهران مارال
شرکت تولیدی صنعتی تهران مارال

 

مشخصات بهسان تراش ( حل شونده ) توليدي شركت تهران مارال

ويژگيهاي مهم
روغن حل شونده بهسان تراش از اختلاط روغن پايه مرغوب و امولسيفاير و مواد افزودني مناسب تهيه مي شود . اين روغن را مي توان بر حسب نوع كاربرد به نسبت هاي مختلف با آب مخلوط نمود ، مجموعه حاصله امولسيون همگن ، پايدار و شيري رنگ تشكيل مي دهد كه ضمن خنك كردن قطعات از  خوردگي آن جلوگيري  مي كند اين روغن داراي افزودني ضد باكتري است كه امكان نگهداري مخلوط آب روغن براي مدت طولاني ( بدون احتمال گنديدگي) بوجود مي آورد .

موارد كاربرد :
در عمليات ماشين كاري عمومي نظير مته كاري ، تراشكاري ، فرز كاري ، براي فلزات آهني .

ظروف بسته بندي :‌
210 ليتري   ،   20 ليتري   ،  4 ليتري

 

 

مشخصات ماهان تراش ( حل شونده ) توليدي شركت تهران مارالويژگيهاي مهم
روغن حل شونده ماهان تراش از اختلاط روغن پايه مرغوب و امولسيفاير و مواد افزودني مناسب تهيه مي شود . اين روغن را مي توان بر حسب نوع كاربرد به نسبت هاي مختلف با آب مخلوط نمود ، مجموعه حاصله امولسيون همگن ، پايدار و شيري رنگ تشكيل مي دهد كه ضمن  خنك  كردن قطعات از  خوردگي آن جلوگيري  مي كند اين روغن داراي ماده افزودني ضد باكتري است كه امكان نگهداري مخلوط آب روغن براي مدت طولاني ( بدون احتمال گنديدگي )‌ را بوجود مي آورد .

موارد كاربرد :
در عمليات ماشين كاري عمومي نظير مته كاري ، تراشكاري ، فرز كاري ، براي فلزات آهني .

ظروف بسته بندي :‌
210 ليتري   ،   20 ليتري