شرکت تولیدی صنعتی تهران مارال
شرکت تولیدی صنعتی تهران مارال

 

مشخصات روغن بهسان حرارت توليدي تهران مارال

 ويژگي هاي مهم
اين محصول روغني مناسب جهت انتقال حرارت بوده كه بدليل مقاومت بالا در برابر حرارت و اكسيداسيون ، راندمان انتقال حرارت غير مستقيم در سيستم هاي بسته را افزايش داده و داراي عمر سرويس بالايي مي باشد . ضريب هدايت حرارتي بالاي را دارا بوده ، در طول عمليات افزايش گرانروي نداشته و لجن تشكيل نمي دهد .

مواردكاربرد
اين روغن قابليت در سيستم هاي بسته عملياتي تا حداكثر 290 درجه سانتيگراد و قابليت كاربرد در سيستم هاي داراي پمپ مركزي در فرآيندهاي گوناگون صنعتي را دارا مي باشد

سطح كارايي :
13
ISO6743 PART 12B