شرکت تولیدی صنعتی تهران مارال
شرکت تولیدی صنعتی تهران مارال

 


مشخصات فيزيكي : روغن مكمل : توليدي شركت تهران مارا ل

موارد كاربرد  ( استعمال )
روغن مكمل جهت بهبود روغن زني (روانسازي) و براي سرويس هاي چند منظوره استفاده مي شود  اين مكمل سبب افزايش عمر و نگهداري بهتر موتور مي گردد .

خصوصيات و مزايا "

 تميز نگهداشتن قسمت هاي ماشين .

كاهش ساييدگي ماشين با محافظت كننده ضد سايش مخصوص .

تقليل فوق العاده رسوبات موتور و جلوگيري از كم شدن روغن موتور .

جلوگيري از خراب شدن روغن .


اطلاعات (داده هاي ) فني :

ظروف بسته بندي :210 ليتري ، 20ليتري ،  300 ميلي ،450 ميلي